Ako uzmemo broj stepeni od 3. stepena Strelca do 15. stepena Raka, dobijamo tačno 222 stepena. Tih 222 stepena koji prirodno spajaju znak Strelca i znak Raka, 1. i 8. od sebe – znači, spajaju 1. sa 8. Ako podelimo ovaj broj stepeni sa 8, dobićemo 27,75 što je veoma blisko egzaktnom trajanju sideričkog meseca, dakle, mesečevog povratka – koliko je Mesecu potrebno da napravi jedan krug 27 i po dana, ali to je prosečna vrednost, on može varirati. Odnosno, ako bi smo sada ovaj broj pomnožili sa 13, dobili bi smo 365,24. Ovo je bitno zato što je u samom zodijaku postavljena tajna duše, koja je izražena od mesta naše prapostojbine, od onog dela odakle dolazimo svi a to je 3. stepen Strelca; to je sam po sebi simbol centra sideralne galaksije, galaktičkog centra koji se u tropskoj astrologiji vidi sada na 26. stepenu, ali zato što je Južni čvor egzaltiran na tom mestu, mi tu prirodu Južnog čvora posmatramo kao praboravak, kao tačku našeg korena, onoga sa čime smo duboko povezani. U Indiji je taj stepen, odnosno 3. stepen Strelca u sideralnoj astrologiji, poznat kao Višnuov pupak – to je ono mesto odakle smo došli, odakle smo povezani sa prapostojbinom. Ono što natusa uvek čeka od 3. stepena Strelca do 15. stepena Raka je put oslobođenja, jer se natus vraća na svoje mesto odakle je potekao. Gde mi to idemo, šta se događa kada pređemo preko reke, kada se prođe kroz tu reku, tu nepoznanicu, kroz to polje smrti – odlazi se uvek u tačku centra galaksije odakle natus dobija svu svrhu. Stoga znak Strelca nosi prirodu svrhe, priču o svrsi, i sećanje na Tvorca, odakle sve potiče. 
Ako posmatramo prvu polovinu znaka Strelca, uočićemo da je prvih 15. stepeni vezano za njegov ljudski deo budući da je znak Strelca pola čovek pola konj – on je predstavljen simbolom kentaura. Prvih 15 stepeni su ljudski u njemu, a drugih 15. su animalni, životinjski. Ovih prvih 15. stepeni korespondira sa prvih 15 stepeni Blizanaca, a to je znak koji je predstavljen sa dva brata blizanca od kojih je prvi bio smrtan a drugi besmrtan. Ovde imamo da je paralelno ljudskom delu upravo ono što čini besmrtnog Poluksa – prvih 15 stepeni Blizanaca je onaj blizanac koji je besmrtan, a onih drugih 15 stepeni je Kastor. Upravo je zbog toga i nastala priča o dvojnosti, dualnosti čoveka, o tome da je on pola božanskog a pola animalnog porekla, to je ono što čovek sam po sebi jeste. Blizanci su znak u kojem živi smrtno i besmrtno, i svako u sebi nosi jedan besmrtni i jedan smrtni deo ali kod za to dolazi upravo iz ovog mesta. 

Znak Strelca je tu od ključnog značaja. On nas povezuje sa suštinom; bez tog znaka ne bi smo imali sve ostalo što čini život. On nam daje našu kosmičku realnost, on nam daje mogućnost da budemo u skladu sa zakonima – pre svega zakonima kosmosa i naše svrhe, a samim tim i svih ostalih zakona koji ispod toga dolaze. To je pupak, to je parametar svemu ostalom i ova putanja od 3. stepena Strelca do 15. stepena Raka je kod tog puta, to je šifra puta jednog natusa. Ukoliko vidimo da se na 3. stepenu Blizanaca nalazi egzaltacija Severnog čvora, što je suprotno onom delu gde je egzaltacija Južnog čvora, doći ćemo do vrlo zanimljivog zaključka a to je da se u ovom Poluksu, koji je besmrtni blizanac, besmrtni sin Zevsa, nalazi mesto koje je suprotno tački galaktičkog centra u tropskoj astrologiji i koje je u vrlo bliskoj konjunkciji sa fiksnom zvezdom Betelgez, zvezdom koja se u tropskoj astrologiji definiše na 28. Blizanaca; gde se nalazi Stella Polaris ili Polarna zvezda oko koje se sve vrti, koja je centralna i to je zvezda koju je i Isus imao na Ascendentu bivajući tako besmrtni sin, sin od Boga, od Zevsa. Ako izračunamo koliko stepenova ima od 3. stepena Blizanaca do 15. stepena Raka, tj. do onog dela gde dolazimo do svoje maksimalne egzaltacije – dobijamo 42 stepena što je egzaktna polovina od jednog Uranovog ciklusa ili jednog ljudskog života koji je prirodno zamišljen. Zašto je polovina – zato što čovek ima 2 dela u sebi – jedna polovina je Poluksova, a druga polovina je Kastorova i te dve polovine zajedno daju jednu celinu koja je izražena u vrednosti od 84 godine. To nas dalje povezuje sa ključnom pričom koju Strelac sam po sebi ima sa Uranom, jer Uranov ciklus iznosi upravo 84 godine. 


Leave a Reply

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE