Astrološki rečnik II


ALKOHODAN – Davalac godine, nebesko telo koje se nalazi na mestu Hilega (Almutin) i poseduje najveću moć, naročito kada se u nekom aspektu smatra za Hilega.

AFEL – tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj eliptičnoj putanji oko Sunca maksimalno udaljeno od Sunca.

AJANAMŠA – Sanskritska reč za precesiju. To je rastuća razlika između tropskog i sideralnog zodijaka, koja se menja konstantno oko 50” godišnje i trenutno iznosi 23 stepeni 50′.

APOGEJ – tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj putanji oko Zemlje maksimalno udaljeno od Zemlje.

ASTROKARTOGRAFIJA – vrsta prostorne astrologije koja za svoju osnovu uzima ekvatorski koordinatni sistem.

AZIMUT – koordinata horizontalnog sistema. Označava ugao između nebeskog merdijana koji prolazi iznad mesta posmatranja i vertikala.

ALMUTIN – planeta koja je procenjena kao vladajuća, po pitanju određivanja životnog veka.

ANARETA – razarač života, nebesko telo koje sa Hilegom tvori najnepovoljniji aspekt.

ANTISCIJUM – aspekt određen time što dva nebeska tela zauzimaju istu dužinu u odnosu na solsticijum.

APLIKATIVAN – aspekt koji je najpre privremen, pa tek onda egzaktan.

ASCEDENT, ASC – tačka na ekliptici koja za određeno mesto ili trenutak upravo izlazi na horizontu.

ASPEKTI – uglovi planeta.

ASTROLOŠKI SATI – planetarni sati.

BRZA PLANETA – ubrzana planeta, čija je trenutno kretanje po putanji brže od srednjeg.

ČVOROVI – tačke preseka putanje nekog nebeskog tela sa Zemljinom ravni. U astrologiji se pažnja pridaje samo lunarnim čvorovima.

DEBILITATES – slabost planete.

DEKADA – podela zodijaka na trideset šest jednakih podeljaka.

DEKLINACIJA – ugaono rastojanje nebeskog tela od nebeskog ekvatora.

DESCEDENT – tačka ekliptike koja u odnosu na neko mesto i vremenski trenutak upravo zalazi na zapadnom horizontu.

DETRIMENTUM – poništavanje i jedna od slabosti planeta.

DIGNITITET – sistem uzvišenih položaja planeta.

DIREKCIJA – tehnika predviđanja, 1 stepen = 1 godina života.

DOMICIL – sedište neke planete.

DOMINACIJA – vladavina znaka, položaj neke planete u svom domicilu (kući).

DONJA KULMINACIJA – prolazak zvezde kroz najnižu tačku na nebeskom merdijanu.

EGZAKTAN ASPEKT – nastupa kada je razlika između stvarne i teoretske dužine kod datog aspekta manja od jednog stepena.

EGZALTACIJA – položaj planete u kojem je njeno dejstvo najjače.

EKLIPSA – pomračenje Sunca ili Meseca.

EFEMERIDSKO VREME – vreme koje se zasniva na godišnjoj revoluciji Zemlje oko Sunca.

EKVINOCIJ – Ravnodnevnica, vreme izjednačavanja dana i noći. Kada se Sunce nalazi u ekvinocijskim tačkama.

EKVATOR – veliki krug opasan oko Zemlje, podjednako udaljen od oba pola, deli Zemlju na severnu i južnu hemisferu.

EKLIPTIKA – veliki krug na nebeskoj sferi, krug preseka ravni Zemljine putanje sa nebeskom sferom.

ELEVACIJA – visina nebeskog tela iznad horizonta.

FIKSNI ZNACI – Bik, Lav, Škorpija i Vodolija.

GALAKTIČKI CENTAR – centar gravitacije galaksije Mlečni put. Trenutno je na 26 stepeni 54′ Strelca.

GENITURA – horoskop.

GEOCENTRICAN – kojem je Zemlja središnja tačka.

HAJC – položaj određene muške i dnevne planete u nekom muškom zodijačkom znaku ili ženske i noćne planete u datom ženskom zodijačkom znaku iznad horizonta.

HELOCENTRIČAN – koji se odnosi na Sunce kao središnju tačku.

HILEG – planeta ili nebesko područje presudno za čovekov život.

HORIZONT – kružna linija koja se prividno spaja na Nebu i Zemlji.

HORIZONTALNI SISTEM – sistem koordinata koji se odnosi na horizont.

IMUM COELI – Nadir ili 4. kuća horoskopa.

IZGON – egzil, slabost u kojem nebeska tela bivaju ometena u svom dobrom dostojanstvu.

JULIJANSKI KALENDAR – rimski kalendar koji je 46. godine po Hristu uveo Cezar, a kasnije prozvan julijanksi kalendar.

KADENCE – silazne kuće, kuće u padu.

KARDINALNI ZNACI – Ovan, Rak, Vaga i Jarac.

KAZIMI – neka planeta se nalazi u kazimiju ili Sunčevom srcu kada njeno odstojanje od Sunčevog središta, bilo po širini ili dužini, iznosi manje od 16 lučnih minuta. Njeno dejstvo tada biva naročito pojačano.

KAZUS – pad.

KONJUKCIJA – zajednički sjaj, aspekt prilikom kojeg nebeska tela zauzimaju istu dužinu, dakle 0 stepeni.

KOSMIČKI IZLAZAK – nastupa kada neko nebesko telo izlazi zajedno sa Suncem.

KOSMOGRAM – horoskop.

KULMINACIJA – prolaz nekog nebeskog tela kroz merdijan mesta osmatranja.

KVADRAT – četvrtinski sjaj, aspekt sa uglom od 90 stepeni ili 270 stepeni. Nepovoljan aspekt.

KVINKUNKS – petodvanaestinski sjaj, aspekt sa uglom od 150 stepeni ili 210 stepeni. Nepovoljan aspekt.

LATITUDA – koordinata ekliptičkog koordinatnog sistema. Predstavlja uglovno odstojanje nebeskog tela od ekliptike.

LONGITUDA – predstavlja ugao u ravni ekliptike koji se meri od gama tačke do projekcije nebeskog tela na ekliptiku u direktnom smeru.

LILIT – u astrologiji Crni Mesec.

LOTOS POZICIJA – cvetna konstalacija.

LUNACIJA – uzastopni sled svih Mesečevih mena.

MEDIUM COELI – zenit, M. C; deseta kuća horoskopa.

MESEČEVI ČVOROVI – Zmajeve glave.

MUŠKE PLANETE – Sunce, Mars, Jupiter, Saturn.

MUŠKI ZNACI – Ovan, Blizanci, Lav, Vaga, Strelac, Vodolija.

NADIR – tačka položaja koja leži naspram zenitu na nebeskoj sferi, 4. kuća u horoskopu.

NASILNE ZVEZDE – Algol, Antares, Aldebaran, jer podstiču nasilnost.

NEBESKA KARTA – zvezdana karta, kartografski prikaz rasporeda zvezda po sferi.

NEBESKA SFERA – sfera čiji je prečnik mnogo veći od Zemljinog, a u čijem se središtu nalazi Zemlja.

OKCIDENT – Zapad.

OKCIDENTALAN – oznaka planete koja, sledeći Sunce, uveče zalazi i ujutro izlazi posle njega.

OKULTACIJA – eklipsa planete, termin eklipsa se uglavnom koristi za okultaciju koja skriva Sunce ili Mesec od pogleda sa Zemlje.

OPOZICIJA – suprotni sjaj, aspekt pod uglom od 180 stepeni. Nepovoljan aspekt.

ORBIS – krug dejstvovanja sa prečnikom od nekoliko stepeni oko jedne tačke aspekta u okviru kojeg je još na snazi efekat koji stvara neka planeta iz određenog područja.

OSNOVNA TAČKA – prolećna tačka.

PAD – kazus, položaj neke planete prilikom kojeg je njeno dejstvo umanjeno u najvećoj meri.

PARALELNI ASPEKT – deklinacijski aspekt, širinski aspekt, nastupa kada dve planete zauzmu istu severnu ili južnu širinu ili deklinaciju.

PARAN – uglovni odnos između planeta i fiksnih zvezda u horoskopu.

PERIGEJ – tačka u kojoj je objekat na svojoj putanji oko Zemlje najbliži Zemlji.

PERIHEL – tačka u kojoj je nebesko telo na svojoj eliptičnoj putanji oko Sunca najbliže Suncu.

PEREGRINITET – određena planeta je oslobođena od bilo kakvih digniteta.

P. M. – skraćenica od izraza Post merdiem, tj. posle podne.

POLARNA OSA – rotaciona osa koja prolazi kroz oba Zemljina pola ili polove nekog drugog nebeskog tela.

POMRAČENJE – geometrijsko – optički fenomen, koji dovodi do zamračivanja nekog nebeskog tela.

PONOĆNO SUNCE – Sunce koje u polarnim regijama ne izlazi na horizont.

POSLEDANJA ČETVRT – Mesečev položaj na 90 stepeni zapadno od Sunca, nastupa oko sedam dana pre mladog Meseca.

PRAZAN HOD – horoskopski fenomen kada neka planeta unutar 180 stepeni ne nailazi ni na jednu drugu planetu.

PRECESIJA – kretanje Zemljine ose oko ekliptičkog pola u toku ca. 25.800 godina.

PRIMARNA DIREKCIJA – astrološka tehnika direktiranja kod koje se koristi dnevno Zemljino obrtanje; jednom direkcijskom luku od 1 stepen (4 minute), odgovara jedna godina života.

PROLEĆNA TAČKA – Ovnovska tačka, ekvinocijska tačka u kojoj Sunce stoji u Prolećnoj ravnodnevnici i seče nebeski ekvator u pravcu jug – sever.

PROMENJIVI ZNACI – Blizanci, Devica, Strelac i Ribe.

PRVA ČETVRT – položaj Meseca na 90 stepeni istočno od Sunca, nastupa oko 7 dana posle mladog Meseca.

PUN MESEC – mena u kojoj se Mesec nalazi u opoziciji.

RADIJALNO KRETANJE – kretanje nekog nebeskog tela u pravcu posmtračevog pogleda.

RADIKS HOROSKOP – horoskop rođenja.

RECEPCIJA – nastupanje suprotnih planetarnih dignititeta.

REKTASCENZIJA – prvi uspon, luk izmeren na nebeskom ekvatoru, između Prolećne tačke i deklinacijskog kruga, koji prolazi kroz zvezdu.

REKTIFIKACIJA – korektura vremena rođenja.

RETROGRADNO – unazadno kretanje.

ROTACIJA – obrtanje nekog nebeskog tela oko sopstvene rotacione ose ili sistema tela oko zajedničke ose rotiranja.

SAGOREO – izraz za planetu čija udaljenost od Sunca iznosi manje od 8 stepeni 30′, pa je njeno značenje usred poklapanja sa Sunčevim prilično umanjeno.

SEKSTIL – šestinski sjaj, aspekt sa uglom od 60 stepeni ili 300 stepeni. Smatra se za dobar aspekt.

SEKULARAN – koji se ponavlja isključivo na svakih sto godina, odnosi se na velike vremenske periode.

SEKUNDARNA DIREKCIJA – astrološka tehnika direktiranja kod koje direkcijski ključ predstavlja Zemljino dnevno spojeno kretanje oko ose i godišnje obrtanje oko Sunca. Svaki dan posle rođenja važi kao jedna godina života.

SEPARACIJA – okončanje nekog aspekta, pri čemu se brža planeta udaljava od sporije.

SICIGIJA – astronomska oznaka za konjukciju i opoziciju između dva nebeska tela, posebno između Zemlje i Meseca.

SINGLTON – žižna tačka horoskopa, planeta koja se jedina nalazi s jedne strane horizonta, dok su sve ostale na drugoj.

SUNČEV DAN – interval između dva uzastopna prolaska Sunca kroz isti merdijan.

SIDERALAN – koji se odnosi na fiksne zvezde.

SILAZNE KUĆE – horoskopske kuće od devete do četvrte.

SOLSTICIJUM – Sunčeva obratnica, vreme najvišeg, odnosno najdubljeg Sunčevog podnevnog položaja.

STACIONIRANOST – stanje u kretanju neke planete ili komete prilikom prelaska sa unaprednog na unazadno kretanje ili kod preokreta, kada prividno nepokretno miruje na sferi.

STELIJUM – gomilanje više planeta u jednoj kući ili znaku, označava koncentraciju i obilje zbivanja.

SVETLO – u astrologiji označava Sunce i Mesec,

TRANZITI – prelasci planeta tokom kretanja preko područja koja se u natalnoj karti smatraju kao nepomična.

TRIGON – trećinski sjaja, aspekt sa uglom od 120 setepeni ili 240 stepeni. Važi kao najprijatniji i najpovoljniji sapekat.

TRIPLICITET – povezivanje po tri zodijačka znaka u četiri grupe.

TROPSKI – koji se odnosi na prolećnu tačku, npr. Tropska godina ili tropsko obrtanje.

TROPSKI ZNACI – Ovan, Vaga, Rak i Jarac.

UGAONA POLJA – ugaone kuće, oznaka za 1, 4, 7, i 10. kuću u horoskopu.

VIA KOMBUSTA – zona u zodijaku između 13 stepeni Vage i 9 stepeni Škorpiona.

VRH – u astrologiji prvi stepen pojedine kuće ili znaka.

VERTEKS – tačka koja se nalazi na zapadnoj strani horoskopa i označava presek ekliptike i primarne vertikale. Neki astrolozi ga smatraju pomoćnim DSC.

ŽENSKE PLANETE – Mesec i Venera (Merkur je anceps).

ŽENSKI ZNAKOVI – Bik, Rak, Devica, Škorpion, Jarac i Ribe.

ZENIT – temena tačka, najviša tačka na nebeskoj sferi, koja leži nasuprot nadiru, potpuno vertikalno iznad posmatrača.

ZLOĆUDNE PLANETE – Mars i Saturn, koje donose nesreću.

ZMAJEV REP – Zmajeva tačka u kojoj Mesec, krećući se sa severa seče ekliptiku u pravcu juga, u astrologiji se smatra da nonosi nesreću.

ZMAJEVA GLAVA – Zmajeva tačka u kojoj Mesec, krećući se sa juga, seče ekliptiku u pravcu severa, u astrologiji se uopšteno smatra da donosi sreću.

ZODIJAK – zona na nebu koja se prostire sa obe strane ekliptike na po otprilike 16 stepeni širine, unutar koje se po svojoj putanji kreću Sunce, Mesec i planete.

ZVEZDANO VREME – vremenska podela uslovljena dnevnim Zemljanim obrtanjem oko sopstvene ose, čija je jedinica zvezdani dan.


Jasmina Knezevic 063222539

Dobar dan dragi moji, Dobrodošli. Moje ime je Jasmina KNEŽEVIĆ, autorka sam i urednica web stranica Spicum.com i Horoskop-e, predavač sa višegodišnjim iskustvom. Svoju edukaciju je započela 1998. u okviru astrološke škole “AstroLab” Aleksandra Imširagića. Nakon tri godine kontuinuirane edukacije, TM inicijacije (2000), i inicijacije za komunikaciju sa Andjelima (2000. Zdenka Andrijić) započela sam svoju samostalnu profesionalnu praksu i svakodnevni rad sa klijentima kroz astrološke i numerološke konsultacije. Moj dosadašnji rad se zasniva na preporukama desetina hiljada zadovoljnih klijenata. Od 1996. do 2005. honorarno sam saradjivala na poziciji autora i urednika rubrika sa izdavačkim kućama Novosti, Moć Prirode. Magazin Biznis (novinar autor mesečnih prognoza), uključujući i samostalan autorski projekat Novogodišnji astrološki specijal za 2005. Od 2004. preuzela sam projekat "Veličanstveni Saturn", u saradnji sa autorom Adrian Prerag Kezele za teritoriju Srbije. Od 2002. radila sam u prvoj postavi INFO PLUS MEDIA astrološkog call centra na liniji 041, i od 2003. do 2006., zatim u Call centru Fonlider doo, razvijajući iskustvo brzih telefonskih konsultacija. Od 2006. posvećena sam isključivo individualnim astrološkim konsultacijama, a od 2012. vodim dvogodišnju Školu astrologije i Numerologije, 4-mesečne kurseve Numerologije, i inovativni program edukacije Kombinovanje Astroloških i numeroloških alata za profesionalne konsultante. Proširujući svoja znanja konstantnom edukacijom u oblasti Istočne i zapadne astrologije, Kigaku, Feng Shui, Numerologije, Astrologije Maya i tumačenja snova kreirala sam izuzetno bogat spektar veština i znanja za rad sa brojnim klijenatima. Praktitujem holistički pristup uz dijagnostiku Lujze Hej, kristaloterapiju i astromedicinu, korektivne tehnike za neutralisanje karme, hromoterapiju (lečenje bojama). Inicirana sam kod Zdenke Andrijić za komunikaciju sa ANDJELIMA 2000. godine. Od 2015. edukujem pristup AKAŠA HRONIKAMA, definisanju, brzom i efikasnom neutralisanju blokirajućih karmičkih matrica. Sertifikovani sam praktičar primenjenog nivoa Kvantne Harmonizacije, REIKI Usui II i Reiki Kundalini III praktičar, praktičar Reiki Hronike Akaša, Master Svetlosne korekcije.

Next Post

Zmija i elementi

Thu Mar 12 , 2020
Share on Facebook Tweet it Pin it Email Vrline ZMIJE: organizovana, promišljena, visprena i mudra. Mane: tvrdoglava i ljubomorna Mrzi: bilo kakve prevare i poređenja sa drugima Voli: duge noćne razgovore i lijepe predmete Omiljena mjesta: vlastita kuća u sušnim i divljim predjelima Časovi odmora:  čitanje knjiga u svojoj vikendici […]