Ji Djing Heksagram 45 TS’ui Zajedništvo


Ji Djing Heksagram 45 Cui Zajednistvo

45 TS’UI ZAJEDNIŠTVO
U ovom trenutku bilo bi pogrešno da se isključivo oslanjate na vlastitu snagu i kapacitete. Potražite pomoć drugih – onih koji će vam pomoći u situaciji u kojoj se nalazite i omogućiti da rešite probleme sa kojim se suočavate. Ako sledite ovaj kurs obasjaće vas sreća na sasvim neočekivan i potpuno nenadan način.

45 Cuei, Okupljanje
Gore: DUEl – jezero, močvara
Dole: KUN- zemlja, žena

Okupljanje. Uspeh. Kralj se približava hramu. Korisno je videti velikog čoveka – to donosi uspeh. Istrajnost na pravom putu donosi nagradu. Velike žrtve vode u sreću. Povoljno je imati određen cilj.

OKUPLJANJE
Okupljanje grupe je osnova ove situacije. Članovi grupe se okupljaju na osnovu zajedničkih veza ili ciljeva. OKUPLJANJE može da bude ponovno ujedinjavanje ljudi na osnovu istog porekla – porodično, ili religijsko, ili na osnovu neke društvene konvencije – poslovno ili političko.
Osnovni ključ razumevanja i harmoničnog usklađivanja sa grupom leži u promatranju i nalaženju njenog centra. Svako društvo se okuplja oko vođe ili zajedničkog cilja. Bilo da ste vi taj vođa ili jedan od nekolicine ljudi koji teže ostvarenju zajedničkog cilja, vaša privrženost grupi je sada od ogromne važnosti.
U vreme OKUPLJANJA svaki član enklave mora da neguje u sebi osećaj zajedništva i lojalnosti. Raskol među članovima stvara frakcije, a to slabi grupu kao celinu. Grupne veze bi trebalo, putem odgovarajućih moralnih načela i neprekidnog stremljenja ka sve većim postignućima, neprestano održavati i učvršćivati.
U poslovanju ili grupnoj politici, morate biti sigurni da su zadati ciljevi časni, te da vlada poverenje u vođe. Sada možete spremno pristupiti osobama od autoriteta.
Doživećete uspeh. Možda će drugi od vas tražiti da žrtvujete nešto za opšte ciljeve. U tom slučaju treba da utvrdite da li u svom srcu gajite nepokolebljivu požrtvovanost. Žrtva koju biste sada prineli, mogla bi da vam donese veliku sreću. Pravo je vreme za jačanje ličnih odnosa. Sada se možete društveno ili porodično zbližavati bez smetnji. Procenite kvalitet svojih odnosa. Samoposmatranje u okviru grupe dovodi do ubrzanog širenja svesti. Originalni kineski tekst ističe da, “posmatranjem načina po kome se okupljanje odvija, mi možemo spoznati unutrašnje tendencije
neba i zemlje i svih stvari. ” Unutar Sopstva sada kao osnovna karakterna crta dominira snaga koja objedinjuje misli i akcije. Kada ne sledite svoj tao, vi to doživljavate kao neodlučnost, unutrašnji konflikt ili bolest; a kada sledite, kao samopouzdanje i Zdravlje.

Trigram DUEl, radost, u potpunosti se realizuje kada je KUN, savršena prijemčivost, u osnovi. Bez promene, heksagram OKUPUANJE implicira da su vaši ciljevi, vaš razvojni potencijal, pa i čitav stav prema životu, povezani na neki način za grupnu svest, za porodicu ili društvo u celini. U ovom položaju je mudro uključiti se u grupne rituale i poduhvate. Da bi postigli još veći uspeh, potražite vođu i iskažite mu vernost, i na taj način ćete doprineti grupi i učvrstiti svoj položaj u njoj.

LINIJE

6 na dnu: Kada čovek nije do kraja iskren, nered i okupljanje se smenjuju. Ako uzvikne, samo jedan stisak ruke navešće ga na smeh. Nema razloga za strepnju. Kretanje ne vodi u grešku. Oklevanje da se u potpunosti ujedinite sa drugima i posvetite se zajedničkim Ciljevima, unosi neodlučnost u vaš život. Samo ako prodrete u centar zbivanja, rešičete taj problem. Potražite vođu, odnosno centralnu pokretačku snagu. Ako sada zatražite pomoć, dobićete je.

6 na drugom mestu: Ako pusti da ga vode, biće srećan. Nema greške. Kada je čovek iskren, svaka žrtva je prihvatljiva.  Osećate da ste misteriozno privučeni određenim ljudima ili poduhvatima, mada to nije ono što ste za sebe planirali. Popustite svom impulsu. Veće i nevidljive snage su ovde umešale svoje prste, i sreća će se ostvariti ako im se priklonite.

6 na trećem mestu: Tužno okupljanje. Ništa nije povoljno. Kretanje ne vodi u grešku, već samo u blago kajanje.  Pokušaj da se ostvari jedinstvo je osujećen i grupa se zatvara. U svom sledećem pokušaju da joj pristupite, bićete osramoćeni. Ako vam je, uprkos svemu, mnogo stalo do toga, možete postići svoj cilj tako što ćete se udružiti sa nekim uticajnim članom grupe.

9 na četvrtom mestu: Velika sreća – nema greške. Na ovom položaju vi se povezujete sa drugima da bi zajedno služili većem cilju. Ovakva žrtva će doneti lični uspeh.

9 na petom mestu: Ljudi se okupljaju oko njega zbog njegovog visokog položaja, ali on ne može da stekne njihovo poverenje. Stoga treba da usavrši svoje vrline i nastavi sa istrajnošću. Tada se više neće kajati. Osoba na ovom položaju ima veliku moć i uticaj u grupi. Ljudi se zbog toga okupljaju oko nje. Da bi zadobila poverenje grupe, ona mora stalno da dokazuje svoje vrline i kvalitete vođe. Čineći tako, ona postiže svoje ciljeve.

6 na vrhu: Uzdasi i tugovanje – nema greške. Svaki pokušaj da se ostvari jedinstvo bivaće odbijen. Bivaćete osujećivani jer su vaše namere pogrešno shvaćene. Radije se okrenite sebi i pokušajte da dokučite uzroke ove disharmonije. Unutrašnja usklađenost sa Sopstvom će ojačati vaš položaj i jedinstvo će, posle svega, ipak uslediti.

TUAN DŽUAN

Ovaj heksagram (eUEI) označavaokupljanje. Voljna pokornost i radost su sjedinjeni. Jaka linija zauzima središnji položaj (u gornjem trigramu), a ostale linije joj odgovaraju. Otuda ideja okupljanja. “Kralj se približava hramu.” On ispunjava sinovljeve dužnosti i posvećuje se (javnom) napretku.
“Korisno je videti velikog čoveka – to donosi uspeh.” Okupljanje se zasniva na dobroj osnovi.
“Velike žrtve vode u sreću. Povoljno je imati određeni cilj.” Jer sve je u skladu sa voljom neba.
Kada posmatramo kako dolazi do okupljanja, možemo da razumemo istinsku prirodu svih stvari na nebu i zemlji.

SJANG DŽUAN

Jezero iznad zemlje: slika okupljanja. Tako i pravi čovek pazi na svoje oružje kako bi bio spreman za nepredviđeno.

1. “Nered i okupljanje se smenjuju.” Zbunjen je i neodlučan.
2. “Ako pusti da ga vode, biće srećan. Nema greške.” Središnji položaj je istrajan u svojoj vrlini.
3. “Kretanje ne vodi u grešku,” jer se nad njim nalazi nežnost.
4. “Velika sreća – nema greške,” jer položaj nije prikladan.
5. Ako se ljudi okupljaju oko njega smao zbog njegovog visokog položaja, onda njegova volja jošuvek nije dovoljno jaka.
6. “Uzdasi i tugovanja,” zato što nije smiren na vrhu.

Izvor: Ji Djing, David Albahari


AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE