>Svakako da je zgusnuta opozicija sama po sebi izražena u prirodi Urana, i ako ga posmatramo na taj način vidimo da on zapravo sadrži ta dva polukruga u sebi koji se spajaju – dve suprotnosti, dve duše, dva suprotna dela koji traže da se spoje u jedno. Kada smo govorili o […]