Kontekst situacije, šira slika, tok razvoja, inercija ili pravac kretanja, socijalna pravila i ograničenja, pripadanje nekom pozivu ili pravcu, grupa, domovina, nacija, moral, ličnost u najširem značenju reči. Ova Runa vam donosi shvatanje vaše uloge u globalnom kontekstu. Vreme je da sagledate vašu trenutnu situaciju, uzimajući u obzir mnogo šire […]