Kroz telesno izražavanje se takođe može čitati šta neko oseća. Emocije su telesni događaji; one su bukvalno pokret ili kretanje u telu, koji se ispoljava kroz neku akciju. Emocije su veoma bitne, jer one mogu stvoriti razne deformacije tela, a da osoba uopšte nije svestna da je razlog baš neko […]