Male i Dvorske Karte Male Karte predstavljaju dogadjaje, ljude, mesta i stvari svakodnevnog sveta. Ako dobijete Male Karte u otvaranju bićete fokusirani na spoljašnji svet, pre nego na unutrašnji. Boje su povezane sa četiri elementa: Vatra za Štapove, Voda za Pehare, Vazduh za Mačeve i Zemlja za Diskove. Pehari i Štapovi pojačavaju jedni druge, a isto tako i […]

IX PUSTINJAK Ova karta se pripisuje slovu Jod ( Yod ), što znači “Šaka”. Zato je šaka, koja je oruđe ili instrument par excellence , u središtu slike. Slovo Jod je temelj svih ostalih slova hebrejskog alfabeta, koja su samo njegove raznovrsne kombinacije.  Slovo Yod je prvo slovo imena Tetragramaton i to […]

Ova karta i njen blizanac, XIV, Umetnost, su najveće nepoznanice i najteže su za tumačenje od svih Atu karata. Svaki je simbol sam po sebi dvojak, tako da značenja obrazuju jedan divergentan niz, a integracija karte može se postići jedino ponavljanjem venčavanja, identifikacijama i nekim vidom hermafroditizma. Pa ipak je sama atribucija oličenje jednostavnosti. […]

Ova karta se odnosi na slovo Bet ( Beth ), što znači “kuća” i ona je atribucija planete Merkur. Ideje povezane sa ovim simbolom u tolikoj su meri složene i raznovrsne da je izgleda bolje da ovom opštem prikazu dodamo i izvesna svedočanstva koja se tiču različitih vidova ove karte. […]

Nacrt karte o kojoj je reč obnavlja glavne ideje iz prethodno izloženih ogleda. Luda je od vazdušastog zlata. Ima rogove Dionisa Zagreusa, između kojih se nalazi falusna kupa bele svetlosti koja predstavlja uticaj Krune (1) na njega. Prikazan je naspram vazdušaste pozadine, vazduha koji se začinje u svemiru; a držanje […]